Notes


Matches 1 to 50 of 1,915

      1 2 3 4 5 ... 39» Next»

 #   Notes   Linked to 
1
Må være død før 1801, da er Bardon oppført som enkemand, boende hos sønnen Ole på Flatemoe 
Jonsgaard, Lisbet Johannesdatter (I1350)
 
2 1683: Skjøte fra svogeren Christofffer Mogensen på søndre Ihle med plassen Løvlien til Guttorm Trondsen 08.11. Moshuus, Guttorm Trondsen (I8900)
 
3 1711: Kjøpte ni skind og 18 marcher fisk i Rørvig av Ole Erichsen Kolstad, de resterende ni skind og 18 marcher fisk har hans kone arvet. (18.07) Braastad, Engebret Pedersen (I7428)
 
4 1711: Løste inn Ihle fra F. Monrath for 99 rd.
1712: Makeskiftet Ihle med Frands Olsen Skåden for odelsrett til Skjøsnberg Nedre, men beholdt Løvlien som førå for moren.
1715: Kjøpte Mælum på Tretten og solgte samtidig Løvlien til sin morbor Christoffer Mogensen. 
Ihle, Jørgen Guttormsen (I3447)
 
5 1712: Kjøpte ti skind og tre fetlinger arvegods i sin påboende gard Brandstad av Ingeborg Jongerud og hennes mann. (10.2) Brandstad, Erich Engebretsen (I6015)
 
6 1712: Løste ut sine brødre Knud og Gulbrand Engebretssønner for 4 og 4/11 fetlinger hver, og sine søstre Berette, Mari, Torre, Kari og Inger Engebretsdøttre for 2 og 2/11 fetlinger hver i sin påboende gard Kous. (10.02)

Muligheter:
Knud (Brettingshaugen 1737) - f. ca 1667
Marit (Vaale/Onshus/Brandstad)
Tore (Melumsveen) - f. ca. 1660
Kari (Kous 1723) - f. ca. 1667
Inger (Ødegården) - f. ca 1668 
Kous, Ole Engebretsen (I5994)
 
7 1715: Kjøpte Løvlien av søstersønnen Jørgen Guttormsen ihle som da hadde overtatt Mælum. Ihle, Christoffer Mogensen (I8907)
 
8 1721: Skjøte fra Joen Ericksen Rudi til Erich Pedersen Opsall på ødegården Biølsrud (Belsrud) som skylder en halv hud. Betalt 50 rsd (12.09). Glømme, John Erichsen (I4331)
 
9 1721: Tinglyst pantebrev til værfader (svigerfar) Johannes Iversen Berg på 304 rkdr mot pant i Rørvig, som skylder 2 1/2 huder (20.01) Braastad, Engebret Pedersen (I7428)
 
10 1721:Vitner som tingsvitne å være født i Øyer og ha giftet seg til Rørvig og bodd der i ti år fram til 1697. Oppgir i 1721 sin alder til om lag 64 år (30.09). Glømme, John Erichsen (I4331)
 
11 1722: Tinglyst skjøte fra Gudbrand Christensen Forrestad til eldre bror Arne Christensen Gunstad på 7 1/2 skind i Gunstad (18.02). Gunstad, Arne Christensen (I6489)
 
12 1722: Tinglyst skjøte fra Ole Østensen øfre Løsnes, Guttorm Haagensen Trosviig og Engebret Haagensen øfre Løsnes til bror Christen Haagensen deres andel i søndre Opsahl som med Christens egen arvepart skylder 3 Huuder 9 skind 18 bmk. Fisk, for 190 rsdr (21.06.1721). Opsal, Christen Haagensen (I9593)
 
13 1722: Tinglyst skjøte fra søsknene Ole Pedersen, Elling Pedersen og Marit Pedersdatter til Engebret Pedersen på deres arveparter i Myre, som sammen med Engebrets egen arv utgjør 2 huder 1 skind. betalt 5 rkdr for skindet (17.10.1721). Myre, Engebret Pedersen (I7375)
 
14 1727: Deris Kongl: Mayts: Allernaadigste Skiøde til Simmen Johansen Berg på 2 Huuder 3 skind med bøxel over 9 skind meere i Gaarden Nordrum for den Summa 613 rsdr. (11.03.1727) Berg, Simen Johannessen (I7347)
 
15 1727: Kongens Skiøde til Guttorm Olsen Romsås på Een Huud 6 skind med Bøxell udi Gaarden Volden for den Summa 340 rsdr (11.03.1727) Romsås, Guttorm Olsen (I7214)
 
16 1727: Kongens Skiøde til Jens Jonsen på 2 1/2 Huud med Bøxel over 2 skind meere skyld udi Gaarden Borgen for dend Summa 402 rsdr (11.03.1727) Jens Johnsen (I5653)
 
17 1727: Tingsak der Ingeborg Ericksdatter Sl. Iver Forrestads enche "lot lov byde sine ringe Midler til tinge, om nogen hende dermed ville antage til forsiun hendis livs tid, oc etter døden hendis Legeme med en sømmelig Begravelse til Jorden bestedige." Bare enken Marit Iversdatter, hos hvem Ingeborg Erichsdatter hittil hadde hatt sitt opphold, meldte seg. Beskrivelsen videre kan indikere at Marit Iversdatter ikke er datter av Ingeborg Ericksdatter, men hennes stedatter. Faarestad, Marit Iversdatter (I5969)
 
18 1736: Tingsak om retten til garden Madssveen, anlagt av Siver Nielsen som hevdet at hans kone, Kari Engebretsdatter Granskogen, hadde bedre odel enn konen til Erik Torgersen, bruker på Madssveen. Erik Torgersen var gift med Kari Endresdatter, eldste datter i Endre Olsen andre ekteskap, mens Kari Engebretsdatter var datter av en datter fra første ekteskap. Siver Nielsen og Kari Engebretsdatter vinner saken, og Erik Torgersen og hans kone må forlate Madsveen, men får noe land utskilt fra Madsveen til eget bruk så lenge de lever (men som skal gå tilbake til Madsveen når begge er døde). Nyfløt, Siver Nielsen (I9442)
 
19 1801: Bosatt Gillebo, ugift Hov, Clemmet Torgersen v. (I9366)
 
20 1801: Bosatt Øyer Prestegard (Olstad), ugift Hov, Torger Torgersen v. (I9367)
 
21 1801: Husmann ved Hov, forsørger moren Anne Olstad, Ole Torgersen (I9365)
 
22 1900: Bosatt på Sørli hos datteren Sidsel. Grimsrud, Thore Larssen v. (I9338)
 
23 1900: Bosatt på Sørli hos datteren Sidsel. Skiønsberg, Goro Torgersdatter v. (I9347)
 
24 Absolvered for følgende leiemål:
Anne Pedersdatter Teige i 1730
Marte Engebretsdatter Lægraasveen i 1733
Marte Engebretsdatter Lægraasveen i 1735
Zebor Engebretsdatter (Granskogen)i 1736 
Brandstad, Erich Gudbrandsen (I8233)
 
25 According to the book about the Kaldors in US, Simen "found"
their homestead in North Dakota. He was sent as a scout,
walking from Moorhead, Minnesota, where the brothers first
settled, in 1871. 
Kaldor, Simen Olsen (I414)
 
26 Alder ved dø (i 1789) oppgitt til 44 år. Dette må være feil, Marit må være født rundt 1739/40 senest Mehlumstuen, Mari Pedersdatter (I5391)
 
27 Alder ved folketellingen er ti år yngre, d.v.s. ca 1733. Det er mulig at fødselsdatoen gjelder en eldre søster som døde som barn, men at hun tilhører denne søskenflokken er sannsynlig bl. annet ut fra fadderskap senere. Høvre, Aase Johnsdatter (I436)
 
28 Alderen i folketellingen 1801 er 38 år, dette stemmer ikke med
fødeselsår 1759. Det er imidlertid ikke noen andre kandidater. 
Skar, Aaste Johannesdatter (I335)
 
29 Alderen oppgitt til 69 i 1826. Dette stemmer ikke med fødselsdatoen, men jeg finner ingen andre alternativer heller. Lunke, Lisbet Pedersdatter (I801)
 
30 Alternativ: Imbjør Offigstad død 20.04.1753 i en alder av 69 år. Offigstad, Ingeborg Berdonsdatter (I1210)
 
31 Amund må senest være født rundt 1650 (gifter seg i 1674). I 1657 står enken Moe oppført i kvegskattelisten, noe som tilsier at barna var umyndige (dette rimer med ovenstående). Spørsmålet er om Amund er sønn av en Biørn Mogensen Moe (som er en "tenkt" person) som igjen er sønn av den Mogens Biørnsen Rindal som nevnes til Moe i skiftet etter Biørn Olsen Rindal Moe, Amund Biørnsen (I262)
 
32 Amund Trondsen Moshuus var verge for barna etter at Guttorm døde. Moshuus, Guttorm Trondsen (I8900)
 
33 Angitt å være 26 år i 1666-tellingen, altså født 1640. Hunder, Tosten Torgersen (I281)
 
34 Anne og Johannes er føderådsfolk på Foldereid i Kolvereid i 1865. Family (F2322)
 
35 Anne ved dåp, Marit ved begravelse, må være samme person Ihlehagen, Anne/Marit Pedersdatter (I8889)
 
36 Antakeligvis bosatt Svelvig i Strømmen prestegjeld, Hurum sogn i Jarlsberg og Laurvig i 1801 Romundgaard, Haagen Berdonsen v. (I8014)
 
37 Antakeligvis bosatt Svelvig i Strømmen prestegjeld, Hurum sogn i Jarlsberg og Laurvig i 1801. Moestuen, Berdon Arnesen (I8003)
 
38 Antakeligvis bosatt Svelvig i Strømmen prestegjeld, Hurum sogn i Jarlsberg og Laurvig i 1801. Skarprudstuen, Anne Haagensdatter (I5304)
 
39 Antakeligvis bosatt Svelvig i Strømmen prestegjeld, Hurum sogn i Jarlsberg og Laurvig i 1801. Gift, 2 barn. Sprekkenhusmoen, Arne Berdonsen (I8005)
 
40 Antakeligvis død 08.08.1785 (samme dag som broren Ole), men det står Peder i listen. Alderen stemmer og jeg finner ikke noen annen Peder som dette kan være. Sundgaarden, Amund Olsen (I8724)
 
41 Antakeligvis død før 1737, da en søster med samme navn blir født Hong, Lisbet Oudensdatter (I2735)
 
42 Antakeligvis gift til Listad (Berthe Thorsdatter Listad) Erland Jenssen (I9290)
 
43 Arver Kaldor etter sin første mann, John Erichsen. Hendes annen mann, Trond Halvorsen, selger garden til Hans Olsen Mageli 14.04.1792. Moe, Kari Jensdatter (I405)
 
44 At Mari er født på Austli i Gausdal framgår av Tingbok for Ringebu 1705-1726, der det i en sak ført mot mannen hennes i 1705/1706 både framgår hvem hennes far og bror er. Austli, Mari Amundsdatter (I4367)
 
45 Attest 08.05.1835 for å gifte seg i Kragerø Kaldor, Marith Guttormsdatter (I433)
 
46 Avsatt som lensmann ca. 1661, men fikk tilbake embetet kort tid etter. Ba futen, Fredrik Davidson, om avløsning på tinget i 1665. Bø, Samuel Frandssen (I364)
 
47 Ba om å få tilbake lensmannsembetet etter krigen med Sverige (i 1721), fikk først ja, men dette ble senere omgjort til fordel for Johannes Trondsen Moshuus/Jevne, som hadde hatt vervet siden ca. 1710. Tande, Samuel Olsen (I360)
 
48 Barnet som er født i 1778 er døpt Gorro i følge kirkebøkene. Det er imidlertid ingen grunn til å gi et barn dette navnet (barnets mor døde først i 1786). En eldre søster som døde som barn het Ømjer (etter mormoren). Det er mye mer sannsynlig at
hun ble oppkalt etter henne.

Ømjer og Clemets første barn het Goro. Det synes også klart at Ømjer er søster av Kari som er gift til Kramprud (bl. annet er hennes ektemann Erich Erlandsen Blegen på Kramprud forlover i bryllupet.  
Stubrud, Ømbiør Siversdatter (I3768)
 
49 Befinner seg i Schiotvad Sogn (?) når broren Christian skifter. Sprechenhuus, Erland Madssen (I1263)
 
50 Begge er gift, men ikke med hverandre Family (F382)
 

      1 2 3 4 5 ... 39» Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources